O NAS

IME ZAVODA

Franco Basaglia je bil italijanski psihiater in nevrolog, profesor, ki je predlagal zaprtje psihiatričnih bolnic.

Pionir italijanske psihiatrične reforme, nosilec demokratične psihiatrije in glavni predlagatelj Zakona 180, ki je ukinil psihiatrične bolnice v Italiji. Bil je kritik klasične psihiatrije kot take, saj bi naj poudarjala motnjo in ne človeka. Skozi goriško in tržaško izkušnjo dezinstitucionalizacije je pokazal, da je institucionalna podpora z zaklenjenimi vrati neuspešna, da se je potrebno odpirati v skupnost, s skupnostjo povezovati in ljudem zagotoviti toliko podpore in pomoči, da lahko bivajo v skupnosti in se v skupnost vračajo z vsemi pravicami in enakovrednim družbenim statusom kot ostali ljudje v skupnosti. Poudaril je pomen dezinsititucionalizacije in koncept normalizacije.

VIZIJA

Naša vizija izvira iz ideje dezinstitucionalizacije in koncepta normalizacije, torej življenja v skupnosti za vse ljudi, vrednotenja osebnih izkušenj in sprejemanja različnosti. Vizija zavoda je razvoj skupnostnega socialnega dela, uveljavljanje strokovnih konceptov skupnostnega socialnega dela, razvoj mreže individualiziranih storitev za uporabnike s težavami v duševnem zdravju, razvoj mreže skupnostnih služb na področju duševnega zdravja in s tem razvoj profila skupnostnega socialnega dela.

POSLANSTVO

Poslanstvo zavoda je zagotoviti možnost podpore in pomoči  osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju na način, ki bi jim omogočal življenje v skupnosti. Zato smo oblikovali programe podpore in pomoči v skupnosti, ki so individualizirani ter pomenijo odgovor na potrebe uporabnikov in skupnosti. Zagotavljamo uresničitev človekove temeljne pravice do bivanja v skupnosti.

ZGODOVINA DEZINSTITUCIONALIZACIJE IN USTANOVITEV NAŠEGA ZAVODA

Slovenija je ena izmed bolj institutcionalizarnih držav, kar pomeni, da še vedno veliko ljudi živi v institucionalnih oblikah bivanja.

Vsi evropski in nacionalni dokumenti pa narekujejo dezinstitucionalizacijo, torej premik k skupnostnim oblikam bivanja.

Kratek pregled dezinstitucionalizacije na Slovenskem (področje: duševno zdravje):

 • Eksperiment v Logatcu

  1967

 • Rakitna in Črni mrav

  Začetek gibanj

  1976-1984

 • Informalnica

  Prvi tabor v Hrastovcu

  1985

 • Odbor za družbeno zaščito norosti

  Obstoj totalnih institucij je prvič postavljen kot družbeni problem in dezinstitucionalizacija kot cilj in program; nastal je film »Ljudnica« in posledica gibanj ustanovitev prve stanovanjske skupine Ljubljani 1992

  1988

 • Zaprtje enote Zavoda Hrastovec Trate v gradu Cmurek

  (29. septembra 2004) – preselitev več kot 200 stanovalcev iz zavoda

  2004

 • Eksperimentalni projekt Individualiziranje socialnovarstvenih storitev

  Projekt je potekal v okviru Fakultete za socialno delo in Inštituta za socialno varstvo v izvajanju Agencije IN

  2007

 • Zakon o duševnem zdravju

  2008-2009

 • Iz-hod

  (kot rezultat Iz-hoda je nastalo več preselitev)

  2010

 • Revolucija 15o

  2011

 • Ustanovitev Zavoda Franko Maribor

  (10.4.2014)

  2014

Naši podporniki in sofinancerji

In drugi…

SODELUJ in POMAGAJ

Osebam, ki so vključeni pri nas in zavodu lahko pomagate na naslednje načine:

  • postanite naš prostovoljec ali prostovoljka;
  • z nakupom izdelkov v Moji omari;
  • namenite nam do 0,5 odstotka dohodnine, ki vam jo država odmeri za preteklo leto. To storite z obrazcem Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije, ki ga s svojimi podatki (ime, priimek, naslov, davčna številka in pristojni davčni urad) pošljete na pristojni urad FURS. Nanj napišite, da bi del dohodnine radi namenili Zavodu Franko Maribor; Zavodu za razvijanje, načrtovanje in izvajanje dela v skupnosti, pri tem pa dodajte še našo davčno številko, ki je 60028602, ter določite odstotek, ki nam ga želite nameniti.

Več informacij na DURS-ovi spletni strani.

PROGRAMI in PROJEKTI

NOSILNI PROGRAMI

Izvajamo 2 socialnovarstvena programa: Odprte stanovanjske skupine-vzpostavljanje oskrbe v skupnosti (VOS) in Prehodna stanovanjska skupina (PSS).

Oba programa sta namenjena osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, senzorno, telesno in intelektualno oviranim osebam ter stanovalcem in stanovalkam različnih institucij, ki potrebujejo kontinuirano in koordinirano podporo in pomoč, da živijo v skupnosti. Vse storitve izvajamo na podlagi osebnega načrta, storitve temeljijo na potrebah dolgotrajne oskrbe. V delo se vključujejo različni profili izvajalcev (strokovni delavci, laični delavci, zunanji sodelavci, prostovoljci, ljudje iz skupnosti). 

Program VOS je nastal na podlagi Hitre ocene potreb in storitev na temo vsakdanjega življenja. Program je namenjen uporabnikom z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki potrebujejo kontinuirano in individualnim potrebam prilagojeno podporo in pomoč, da živijo v skupnosti. To so lahko: pomoč in podpora pri izvajanju vsakodnevnih  opravil zase in za bivalno okolje, pomoč pri ureditvi bivalnih pogojev (stanovanja), svetovanje, družabništvo, spremstvo, vključevanje v dejavnosti v lokalnem okolju, povezovanje z ostalimi organizacijami, učenje socialnih spretnosti, krepitev samostojnosti v domačem okolju, učenje in vzdrževanje novih navad in vzorcev, sodelovanje v multidisciplinarnih timih, podpora v primeru sprememb/poslabšanj/kriznih situacij, urejanje odnosov s sorodniki, prijatelji, osebna podpora pri vključevanju v delo. Delo izvajamo na terenu, prednost le tega je dostopnost, dosegljivost in zaznavanje potreb iz okolja. Izvajanje poteka predvsem v domačem okolju uporabnika na domu, v neformalnih in formalnih prostorih, kjer se nahajajo ostali drugi občani. Uporabniki živijo v samostojnih stanovanjih (neprofitnih, lastniških, ipd.) sami, v sobivanju ali z družino.

Program PSS je namenjen uporabnikom, ki potrebujejo za določeno časovno obdobje bolj intenzivno podporo in pomoč pri življenju v skupnosti. Program je namenjen predvsem tistim uporabnikom, ki potrebujejo ob prehodu v skupnost zaradi individualnih potreb pri bivanju bolj usmerjeno podporo in pomoč v učenje ter krepitev samostojnih/vsakdanjih veščin v skupnosti. Prav tako se v program vključujejo uporabniki iz različnih ogrožajočih okolij (zanemarjenost, nasilje, izključevanje v skupnosti ipd.) ter tisti, ki nemudoma potrebujejo preselitev v okolje, kjer bo nudena organizirana celodnevna podpora in zaradi različnih razlogov se ne morejo vrniti v svoje domače okolje. Storitve, ki jih izvajamo v programu temeljijo predvsem na zagotavljajo potreb dolgotrajne oskrbe, ki jih imajo ljudje (stanovanje, denar, delo, stiki/družabnost, vsakdanje življenje, prosti čas, zagovorništvo). Trajanje vključitve v program traja največ 2 leti, oz. dlje, dokler uporabnik uporabnik z kontinuirano podporo pridobi dovolj samostojnih spretnosti za preselitev v samostojnejše življenje v obliki sobivanja ali samostojnega bivanja z podporo. V okviru tega programa imamo tudi nudimo možnost “krizne namestitve” za krajše časovno obdobje. Za namen izvajanja programa PSS ima zavod dva najeta stanovanja.

SPREMLJEVALNI PROGRAMI

Projekt Moja omara se je razvil konec leta 2016 in je dodatna dejavnost Zavoda Franko Maribor. Moja omara je unikatnica in secondhand trgovina (lokacija: Dvorakova 4,2000 Maribor), ki omogoča različne oblike vključevanja ljudi iz skupnosti. S projektom omogočamo in spodbujamo k večjemu sodelovanju in povezovanju v skupnosti in zaposlovanju težje zaposljivih oseb. Ljudem omogočamo neposreden stik z ljudmi iz skupnosti, to pomeni dodano vrednost lastnega udejstvovanja, vključenost v skupnost in prispevek k destigmatizaciji. Namen projekta »MOJA OMARA« je tudi učenje novih veščin in pridobivanje novega znanja ter vzpostavitev skupnostnega prostora

Lahko nas spremljate tudi na Facebooku: MOJA OMARA-unikatnica in second hand

CILJI PROGRAMOV

Individualizirana pomoč in podpora
prilagojena potrebam uporabnika z namenom zagotavljanja življenja v skupnosti

Kontinuirana podpora
varno okolje za okrevanje, preprečevanje in lajšanje socialnih stisk 

Neizključevanje
zagotoviti pomoč uporabnikom brez izključevanja (ne glede na potrebe ali krajevno oddaljenost )

Krepitev socialne mreže uporabnikov
(dobri medsebojni odnosi, družinski odnosi-starševstvo, udeleževanje dogodkov v skupnosti)

Zmanjševanje socialne izključenosti
vključevanje v skupnost v vseh oblikah

Zmanjševanje brezposelnosti uporabnikov in spodbujanje prostovoljstva
(pomoč pri iskanju zaposlitve, učenje novih veščin, pridobivanje novih znanj)

Krepitev meduporabniške pomoči, sodelovanja
(spodbujanje solidarnosti, delitev znanja, premagovanje osamljenosti…)

Krepitev samostojnih in vsakdanjih veščin
obvladovanje veščin za samostojno življenje, ozaveščanje in premagovanje tveganih vedenj

Destigmatizacija oseb z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju
(uporaba osebnih pravic, zagotavljanje človekovega dostojanstva, zagovorništvo…)

Dezinstitucionalizacija in normalizacija
omogočanje ljudem življenje v neinstitucionalni obliki bivanja ter aktivna udeležba v skupnosti

MEDIJSKO SREDIŠČE

NOVICE
 • Testni dogodek
  13. maja, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

 • Testni dogodek 2
  30. junija, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

 • Testni dogodek 3
  30. julija, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

AKTUALNO
 • Testni dogodek
  13. maja, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

 • Testni dogodek 2
  30. junija, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

 • Testni dogodek 3
  30. julija, 2019

  testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek testni dogodek

DOGODKI
 • DUŠEVNA STISKA - ZNAM, ZMOREM, ŽELIM POMAGATI
  21. junija, 2019

  Skupaj z NIJZ, društvoma Ozara in Šent pripravljamo strokovni posvet ob svetovnem dnevu duševnega zdravja 10.10.2019

  Več o dogodku v kratkem.

 • 7. kongres socialnega dela
  30. julija, 2019

  Pripravljamo se na 7. kongres socialnega dela, kjer bomo sodelovali s prispevkom: Revščina in socialna izključenost oseb s težavami v duševnem zdravju

PROSTOVOLJSTVO

Zavod Franko Maribor zelo močno ceni prostovoljstvo, zato smo zelo močno povezani s svojimi prostovoljkami in prostovoljci. Za študente in študentke pa nudimo učno bazo, saj lahko pri nas pridobijo teoretično znanje za delo na področju duševnega zdravja v skupnosti, strokovno spremljanje in praktično izkušnjo terenskega dela.

Zato vabimo vse zainteresirane ljudi iz skupnosti, ki jih zanima področje duševnega zdravja v skupnosti in želijo prispevati k dodani vrednosti našega zavoda, da se pri nas vključijo kot prostovoljci.

Možnosti prostovoljskega dela:

  • terensko delo (navezovanje stikov z uporabniki, redno obiskovanje uporabnikov, ki si tega želijo, organizacija ali spremstvo na prostočasne aktivnosti, ki se odvijajo v skupnosti. Večina aktivnosti je usmerjena v normalizacijo in destigmatizacijo oseb s težavami v duševnem zdravju, torej vključevanje v običajne aktivnosti v skupnosti.)
  • individualno družabništvo in spremstvo (na terenu, obiski v njihovih domovih, kjer skupaj preživljate prosti čas, greste v kino, na sprehod, pomoč pri urejanju formalnih zadev itd. …)
  • sodelovanje pri drugih dejavnostih zavoda po dogovoru

Za vsa morebitna vprašanja in informacije smo vam na voljo.

VESELIMO SE SREČANJA Z VAMI IN
SODELOVANJA!

Pošljite nam sporočilo

“Noben velik um ni nikoli obstajal brez dotika norosti.”

                                                                                 – Aristotel